Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PRO2 - Introductie intervisie: leren van ervaringen

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Verplicht voor: HBO2

Startdatum: 16 oktober 2024

Tijd: 15:15-16:45
Locatie: YES College

Zowel leerlingen als docenten leren van hun eigen ervaringen. Deze ervaringen kunnen goed en fijn zijn (kracht), maar kunnen ook minder fijn en goed zijn (leerpunt). Door op je lessen/activiteiten te reflecteren leer je objectief naar je handelen te kijken en te bedenken welke effecten deze handelingen tot gevolg hadden. Hierdoor word je je bewust van je eigen handelen. Deed je iets goed (kracht), behoud het dan en breid verder uit. Kun je iets beter anders of nog beter doen (leerpunt), bedenk dan een aantal manieren hoe het anders zou kunnen en ga met de beste optie voor jou aan de slag.

De reflectiemethode die we hiervoor gebruiken is de Reflectiecyclus van Korthagen. Deze methode gebruikt hulpvragen die zowel naar het perspectief van de docent als het perspectief van de leerling kijkt. Wat heeft jouw handelen voor effect op de leerling? Hoe voelt de leerling zich bij jouw handelen? De leerling is immers waar je het voor doet!

Het kan ook kan ook zijn dat je les geobserveerd wordt door een werkplekbegeleider, medestudent, collega e.d. Zij zullen jouw les bekijken op het gebied van interactie, didactiek en klassenmanagement en feedback geven. De feedback is altijd bedoeld om jou te laten nadenken over jouw handelen. Wat is je overweging en/of reden geweest om zo te handelen? Was dat achteraf zinvol? Zij kunnen jou objectief iets vertellen over (een deel van) je les; zullen met je van gedachten wisselen; kunnen tips geven (vanuit eigen ervaringen) enz. Je moet deze feedback kunnen ontvangen en in je volgende lessen/activiteiten weloverwogen keuzes maken. Tijdens intervisiemomenten kun je ook met medestudenten van gedachten wisselen en om feedback vragen. Praat erover, discussier en leer ook van anderen!

Uiteraard moet je ook feedback kunnen geven. Geef feedback zoals je het zelf zou willen ontvangen: altijd aanzetten tot nadenken over het handelen.

Literatuur & bronnen
Reflectiecyclus van Korthagen
Janssen.F., Hulshof.H, Veen K. van (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden. Leiden/Groningen: UFB

Vorm
Een bijeenkomst over reflecteren en intervisie door gebruik te maken van ervaringen.

Leerdoelen
De student

  • kan objectief een les observeren;
  • kan een veilige leeromgeving herkennen;
  • kan reflecteren met behulp van Reflectiecyclus van Korthagen;
  • kan door middel van een actief onderzoekende houding inzicht verwerven in zijn sterke en zwakke punten;
  • kan evalueren in hoeverre doelstellingen van zijn lessen zijn gerealiseerd en kan op basis hiervan zo nodig zijn handelen bijstellen;
  • kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen;
  • kan zijn gegeven lessen verantwoorden en dit gebruiken voor het formuleren en realiseren van voornemens op vakdidactisch gebied;
  • kan opbouwende feedback die aanzet tot nadenken over handelen plaatsen; • kan feedback ontvangen en verwerken.


Opdracht
Diverse momenten uit verschillende lessen reflecteren op ‘kracht’ en ‘leerpunt’. Dit wordt gebruikt tijdens de volgende intervisiebijeenkomsten.

Docent(en)


Arianne Magnée


Ivette Vermue

© 2024 Knijnenburg Producties