Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

Over samen opleiden

Welkom

Van harte welkom op de opleidingsschool Haaglanden (OSH)! De opleidingsschool Haaglanden is een samenwerkingsverband van de besturen van tien scholen voor voortgezet onderwijs uit de regio Haaglanden en Den Haag en vier lerarenopleidingen te weten:  het Alfrink College, Hofstad Lyceum, Maris College, Chr. College De Populier, Praktijkschool de Einder, Rijswijks Lyceum, Van Vredenburch College, Veurs Lyceum, Lyceum Ypenburg, YES College, Christelijk Lyceum Zandvliet, HALO (Haagse Hogeschool), ICLON (Rijksuniversiteit Leiden), SEC (TU-Delft) en de Hogeschool Rotterdam.
 
De OSH vormt een professionele leergemeenschap, een plek waar we vanuit verschillende contexten samenkomen om samen te werken en kennis te delen met het oog op onze gezamenlijke passie; het verzorgen van goed onderwijs in een regio die zich kenmerkt door superdiversiteit.

Samen opleiden

De missie van de OSH is het samen opleiden en professionaliseren van start- en vakbekwame eerste- en tweedegraads-docenten. Kenmerkend voor de OSH is dat deze docenten:

 • de kracht van samenwerken en kennisdelen onderschrijven.
 • beschikken over ruime kennis en ervaring op (vak)didactisch, pedagogisch en professioneel gebied.
 • beschikken over specifieke kennis en vaardigheden die aansluiten bij de leerbehoeften van leerlingen in de Haagse superdiverse context.
 • beschikken  over een groot reflectief en onderzoekend vermogen. 

60 procent van de opleiding vindt plaats op de instituten, 40 procent vindt plaats binnen het opleidingsprogramma op de OSH waarbij de nadruk ligt op het verbinden van theorie en praktijk. 

Informatie van de opleidingsinstituten

HALO Den Haag | 
Hogeschool Rotterdam | Samen Opleiden Tweedegraads
ICLON (Rijksuniversiteit Leiden | Informatie voor scholen
SEC (TU Delft) | Informatiepakket voor stagescholen

Het opleidings- en begeleidingsprogramma

Het opleidingsprogramma van de OSH bestaat uit de volgende onderdelen:

 • werkplekleren;
 • praktijkmodules;
 • intervisie op de (opleidings)school;

Ieder schooljaar wordt er een programmaboekje voor de OSH opgesteld, waarin de, missie en visie van de OSH en het daaruitvoortvloeiende opleidingsprogramma worden toegelicht. Beiden zijn te vinden op de OSH website, evenals een overzicht van planning van de praktijkmodules, opleidingsschool overkoepelende intervisie- en beoordelingsmomenten. 

Werkplekleren

De basis van het opleidingsprogramma bestaat uit het leren op de werkplek. Studenten staan centraal en worden in hun leerproces begeleid door een opleidingsteam van gemengde samenstelling vanuit de scholen (werkplekbegeleiders en schoolopleiders) en de instituten (instituutsopleiders/ supervisoren). De werkplekbegeleiders, schoolopleiders en instituutsopleiders/ supervisoren stimuleren studenten om hun handelen te baseren en onderbouwen op basis van theoretische inzichten, bijvoorbeeld door gericht vragen te stellen bij bepaalde situaties of dilemma’s of hen te stimuleren om met bepaalde methoden te oefenen (zoals complete instructie of gespreksinterventies).

Praktijkmodules 

Ruime kennis en ervaring op (vak)didactisch, pedagogisch en professioneel gebied.

Het opleidingsprogramma van de OSH biedt aanvullend op en ter verdieping van het werkplekleren diverse praktijkmodules. Deze modules zijn door de scholen en instituten gezamenlijk ontwikkeld en vormen een geheel met de curricula van zowel de HR, TU Delft/SEC, de HALO, als het Iclon. De praktijkmodules bestaan uit opdrachten, werk- en intervisiebijeenkomsten en hebben als doel het verbinden van theorie en praktijk te stimuleren. 

Leerroutes

Om de basiskwaliteit van het Samen Opleiden te kunnen waarborgen hebben we met de instituten de volgende afspraken gemaakt:

 • Voltijd studenten van de HR volgen deels een verplicht programma, tenzij door student, schoolopleider en instituutsopleider alternatieve afspraken worden gemaakt.
 • Studenten van het Iclon en SEC/TU-Delft zijn verplicht om minimaal vier praktijkonderdelen op jaarbasis te volgen.
 • Voor minoren van het Iclon en Sec/TU-Delft geldt twee praktijkonderdelen als minimum.
 • Deeltijd/Flex studenten stellen in overleg met instituutsopleider/supervisor en schoolopleider een maatwerktraject samen.

Het opleidingsteam

Het opleidingsteam van de school speelt de grootste rol in de begeleiding van het werkplekleren; de instituutsopleiders volgen het proces en stemmen regelmatig af met het opleidingsteam op school. De werkplekbegeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding van een student bij het werkplekleren in de dagelijkse praktijk (eerstelijnsondersteuning). De schoolopleider treedt op als ‘algemeen begeleider’ van de groep studenten op de school. De schoolcoördinator fungeert als het bruggenhoofd tussen de school en de lerarenopleiding. De instituutsopleider treedt op als algemeen begeleider van de studenten en is het primaire aanspreekpunt voor de schoolopleider/schoolcoördinator. 

Systeem van feedback en beoordeling

De ontwikkeling van de student wordt gevolgd door het opleidingsteam van de school (werkplekbegeleider, schoolopleider) en de instituutsopleider van de lerarenopleiding. In november vindt er een voortgangsvergadering plaats waarin de betrokkenen de voortgang van de studenten bespreken. In mei vindt er een overgangsvergadering plaats waar opnieuw de voortgang van de studenten in kaart wordt gebracht. 

Op vaste momenten worden de studenten zowel formatief als summatief beoordeeld door het instituut, in samenspraak met de school. 

Rollen en verantwoordelijkheden 

Bij de beoordeling zijn de volgende personen betrokken:

 • de student zelf;
 • de schoolopleider (mede-beoordelaar, adviserende rol): vormt een objectief en onafhankelijk oordeel over het functioneren van de student, verzamelt hiervoor de benodigde informatie (werkplekbegeleider, lesbezoek);
 • de werkplekbegeleider: informeert de schoolopleider (gevraagd en ongevraagd) over de voortgang van de student en geeft advies ten aanzien van de beoordeling;
 • de instituutsopleider/assessor (eindverantwoordelijk): vormt het eindoordeel over de student, neemt het oordeel van de schoolopleider zeer serieus. 

Aanmelden?

Aanmelden voor een stageplaats binnen de OSH kan via het stagebureau van je lerarenopleiding. 

© 2024 Knijnenburg Producties