Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

DID4b - Differentiëren, motiveren, orde

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Verplicht voor: HBO4

Startdatum: 19 maart 2025

Tijd: 13.00 - 17.00 uur
Locatie: Rijswijks Lyceum/VVC

Inhoud
Van een docent wordt verwacht dat hij of zij lessen en/of lesprogramma’s kan ontwikkelen en uitvoeren die recht doen aan verschillen in een klas: Je moet kunnen differentiëren. Je kan differentiëren in leerstof, doel, tempo of toetsing, eventueel ondersteund door ICT. Het recht doen aan verschillen heeft een positieve invloed op de motivatie van leerlingen. Desalniettemin vraagt het bewaken van de orde in de klas soms extra aandacht.

Tijdens de bijeenkomst starten we met een verdieping in theorie. Je kunt echter ook direct onder begeleiding van experts aan de slag met het ontwerpen van een gedifferentieerde les/lessenreeks. Als kader dienen de opdracht en eisen van je eigen opleidingsinstituut. Daarnaast ontvang je feedback op je ontwerp van peers en aanwezige experts. Aansluitend voer je je lessen/lessenreeks uit o.l.v. je werkplekbegeleider en ontvang je feedback van je werkplekbegeleider.

Literatuur & bronnen
Berben, M., & Teeseling, M. van (2017). Differentiëren is te leren. Omgaan met verschillen in het Voortgezet Onderwijs. Utrecht: CPS Uitgeverij.
Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2013). Effectief leren. Basisboek. Groningen, Noordhoff Uitgevers.
Ebbens, S. & Ettekoven, S. (2016). Samenwerkend leren. Praktijkboek. Groningen, Noordhoff Uitgevers.
Geerligs, T. & Veen, T. van der (2010). Lesgeven en zelfstandig leren. Assen, Van Gorcum.
Geerts, W. & Kralingen, R. van (2016). Handboek voor leraren. Bussum, Coutinho.
Janssen, F, Hulshof, H., & K. van Veen (2016). Uitdagend gedifferentieerd vakonderwijs. Praktisch gereedschap om je onderwijsrepertoire te blijven uitbreiden.

Vorm
Eén inhoudelijke bijeenkomst

Leerdoelen
De student

 • is bekend met de term differentiatie;
 • kan positieve effecten van differentiatie op de leerprestaties van leerlingen benoemen;
 • kan positieve effecten van differentiatie op de lessen van de docent benoemen;
 • kan een veilig en passend leerklimaat voor de leerlingen creëren;
 • kan regels stellen en handhaven;
 • kan passende lesdoelen formuleren;
 • herkent verschillen in niveaus tussen leerlingen en reageert daar adequaat op;
 • past (eenvoudige) vormen van differentiatie toe om recht te doen aan verschillen tussen leerlingen, stimuleert de leerlingen om op hun eigen manier te leren;
 • kan op een adequate manier digitale leermiddelen inzetten ter ondersteuning van gedifferentieerde lessen;
 • kan evalueren in hoeverre gestelde lesdoelen zijn gerealiseerd en kan op basis daarvan het handelen bijstellen;
 • kan op basis van feedback/onderzoek/reflectie nieuwe en/of verbeterde gedifferentieerde lessen ontwerpen.

Opdracht
Op basis van de bijeenkomst ontwerp je een les/lessenreeks waarin je aan de slag gaat met differentiatie. Van je peers en aanwezige experts ontvang je tijdens deze bijeenkomst feedback op je les(ssenreeks) en ideeën.

Bij deze cursus heb je een laptop nodig.

Docent(en)


Carlijn de Römph


Elmar Caspers

© 2024 Knijnenburg Producties