Werflaan 45, 2725 DE Zoetermeer 079 330 66 66
Over Samen Opleiden

PED7 - Mentoraat

Deze leerlijn bestaat uit 1 bijeenkomst

Verplicht voor: HBO4

Startdatum: 25 september 2024

Tijd: 13:00-16:00 uur
Locatie: Rijswijks Lyceum/VVC

De rol van de mentor gaat verder dan de rol van de docent. Je draagt zorg voor een prettig pedagogisch klimaat in je klas. Je monitort de voortgang van de leerlingen als het gaat om cijfers, maar ook als het gaat om de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. Je hebt kennis van de begeleidings- en zorgstructuur op je school zodat je, indien nodig, de kinderen door kunt verwijzen. Je fungeert als aanspreekpunt voor leerlingen, ouders, teamleiders en zorgcoördinatoren.

Kortom, een complexe taak. Hoe word je een goede mentor, hoe is het mentoraat op jouw school ingericht? In deze opdracht verdiep je je in het mentoraat.

Literatuur & bronnen
Horeweg, A (2015). Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs. Lannoo Campus: Houten.
Slot, W., & Aken, M. van. (25e druk, 2013). Psychologie van de adolescentie. Baarn: Thieme Meulenhoff.
Van der Wal, J & De Wilde, J (2017). Identiteitsontwikkeling en leerlingenbegeleiding: een praktijkgericht boek. Bussum, Coutinho.

Vorm
Bijeenkomst met opdracht

Leerdoelen
De student

 • heeft inzicht in recente theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen in de school;
 • is in staat inzichten uit de theorie met betrekking tot psychologie van de adolescentie en pedagogisch handelen aan ervaringen uit de onderwijspraktijk te verbinden;
 • is zich bewust van zijn (voorbeeld)rol als mentor/professional;
 • is bekend met de begeleidings- en zorgstructuur (betrokkenen en taakverdeling/verantwoordelijkheden) op de stageschool;
 • kan de wensen en behoeften van individuele leerlingen in klassensituaties herkennen;
 • signaleert problemen en belemmeringen in de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van leerlingen: consulteert collega’s daarover en onderneemt passende actie;
 • kent instrumenten om het pedagogisch klimaat in een klas in kaart te brengen en kan deze
  hanteren;
 • kan adequaat vormgeven aan het dossier van de leerling;
 • is bekend met de belangrijkste gesprekstechnieken;
 • kan deze gesprekstechnieken adequaat toepassen in het voeren van begeleidingsgesprekken met leerlingen en ouders;
 • is in staat zijn opvattingen over het mentoraat en zijn bekwaamheid als mentor te onderzoeken, te expliciteren en te ontwikkelen;
 • kan de eigen professionele ontwikkeling beschrijven en evalueren en onderkent daarbij de invloed van en de wisselwerking tussen persoonlijke eigenschappen, kenmerken van het beroep en de specifieke context van de school. Hij/zij kan hier ook het meso- en macroniveau bij betrekken; leert werkvormen kennen en/of toepassen die de sociale cohesie in de klas bevorderen.

Opdracht
Voordat je naar de cursus gaat:

 • Heb je de podcast geluisterd
  E2 : Neerzetten van een goede groepsdynamiek, de rol van het mentoraat - De Onderwijs Podcast |
  Podcast on Spotify
 • Ben je in gesprek geweest met een aantal mentoren die bij jou op school werken. Je bevraagt ze over bovenstaande rollen en vraagt naar positieve en minder positieve kansen van het mentoraat.

Tijdens de middag

 • gaan we samen kijken naar de verschillende rollen die een mentor heeft en hoe je je als mentor op kunt stellen bij verschillende situaties.
 • gaan we een mentorles voorbereiden die gaat over sociale media en de gevaren hiervan. Tijdens de cursus kun je hier aan werken. Aan het einde van de middag is deze klaar en presenteren we de lessen aan elkaar.

Na de cursus verwerk je bevindingen en de mentorles in je portfolio.

Je hebt voor deze cursus een laptop nodig.

Docent(en)


Carlijn de Römph


Elmar Caspers

© 2024 Knijnenburg Producties